Strona informacyjno-edukacyjna poświęcona ochronie prawnej karmienia piersią i nie tylko, prowadzona przez certyfikowaną promotorkę karmienia piersią (PKP), doktor nauk prawnych Annę Koronkiewicz-Wiórek, głównie w celu popularyzowania karmienia piersią, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w tym obszarze, niemedycznego wsparcia w laktacji i działań na rzecz większej ochrony prawnej karmienia naturalnego.

O potrzebie skorzystania przez Rzeczpospolitą Polską z prawa opcji w odniesieniu do reklamy preparatów do początkowego żywienia niemowląt i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego opracowanej w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych niemowląt

O potrzebie skorzystania przez Rzeczpospolitą Polską z prawa opcji w odniesieniu do reklamy preparatów do początkowego żywienia niemowląt i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego opracowanej w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych niemowlątWażny artykuł, ale jak skłonić nową MZ do jego przeczytania i zainspirowania się?

W czasach, w których nikt już prawie nie czyta niczego dłuższego niż kilkustronicową, prostą publikację może być to nie lada wyzwanie…

Dlatego w ramach SOPWKP przygotowuję także (krótsze:)) pismo do MZ w sprawie potrzeby jak najpełniejszego wdrożenia do prawa polskiego Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece wraz z następującymi po nim rezolucjami WHA (Kodeks WHO), z postulatami zmiany prawa w tym zakresie.

Dla większego impaktu dobrze byłoby uzyskać poparcie innych organizacji działających na rzecz ochrony promocji i wsparcia karmienia piersią - zachęcam do wsparcia naszej akcji😊. Więcej info wkrótce.

A wszystkim zainteresowanym tym tematem polecam lekturę mojego najnowszego artykułu w Przeglądzie Prawa i Administracji. Link do artykułu: https://wuwr.pl/ppa/article/view/15405/13857 .

ABSTRAKT dla zachęty😊: „Niniejszy artykuł przedstawia argumenty przemawiające za potrzebą skorzystania przez Rzeczpospolitą Polską z prawa opcji w odniesieniu do reklamy preparatów do początkowego żywienia niemowląt i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego opracowanej w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych niemowląt. Za skorzystaniem z prawa opcji w pełnym zakresie (czyli wprowadzeniem zakazu, a nie jedynie dalszego ograniczenia, reklamy produktów objętych prawem opcji) przemawiają zwłaszcza względy ochrony zdrowia publicznego i środowiska, prawo kobiet do precyzyjnych, bezstronnych informacji potrzebnych do dokonania świadomego wyboru w sprawie karmienia dziecka, prawo matki i dziecka do karmienia piersią oraz związane z nimi zobowiązania międzynarodowe Polski, a także analiza przepisów dotyczących reklamy produktów objętych prawem opcji pod kątem ich wystarczalności i skuteczności.”

***

On the need for the Republic of Poland to exercise the option right with regard to the advertising of infant formula and food for special medical purposes developed to satisfy the nutritional requirements of infants

SUMMARY:

The article argues for the need for the Republic of Poland to exercise the option right with respect to the advertising of infant formula and food for special medical purposes developed to satisfy the nutritional requirements of infants. The use of the option right to its full extent (i.e. the introduction of a ban and not only a further restriction of advertising the products covered by it) is supported in particular by considerations of public health and environmental protection, the right of women to accurate, unbiased information needed to make an informed choice regarding the feeding of the child, the right of mother and child to breastfeed and Poland’s international obligations, as well as an analysis of the provisions on advertising products covered by the option right in terms of their sufficiency and effectiveness.”

 

Pozdrawiam i życzę miłej lektury!

Anna – Wasz prawnik laktacyjny


Komentarze