Strona informacyjno-edukacyjna poświęcona ochronie prawnej karmienia piersią i nie tylko, prowadzona przez certyfikowaną promotorkę karmienia piersią (PKP), doktor nauk prawnych Annę Koronkiewicz-Wiórek, głównie w celu popularyzowania karmienia piersią, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w tym obszarze, niemedycznego wsparcia w laktacji i działań na rzecz większej ochrony prawnej karmienia naturalnego.

Wykaz publikacji

[stan na lipiec 2023]

I. PUBLIKACJE DOTYCZĄCE KARMIENIA PIERSIĄ I JEGO PRAWNYCH ASPEKTÓW, ŻYWIENIA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI ORAZ PRAW KOBIET W CIĄŻY

1. Publikacje dotyczące prawnych aspektów marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz produktów pokrewnych, Kodeksu WHO oraz żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (IYCF-E)

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, O potrzebie skorzystania przez Rzeczpospolitą Polską z prawa opcji w odniesieniu do reklamy preparatów do początkowego żywienia niemowląt i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego opracowanej w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych niemowląt, Przegląd Prawa i Administracji [w druku]

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, A. Wesołowska, M. Gawrońska, Uwarunkowania prawno-społeczne zasad żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (IYCF-E), [w:] Wesołowska A, Bzikowska-Jura A (red.), Żywienie niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych, Medical Tribune, Warszawa 2023

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, A. Horvath, Zasady żywienia mieszankami mlecznymi dzieci zdrowych w sytuacjach kryzysowych, [w:] Wesołowska A, Bzikowska-Jura A (red.), Żywienie niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych, Medical Tribune, Warszawa 2023

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, P. Rundall, Wytyczne WHO w zakresie etycznej dystrybucji mleka modyfikowanego w sytuacjach kryzysowych, FBMK, Warszawa 2023, https://bankmleka.pl/wp-content/uploads/2023/05/Wytyczne-WHO-w-zakresie-etycznej-dystrybucji-mleka-modyfikowanego-w-sytuacjach-kryzysowych.pdf

 • A. Wesołowska, A. Bzikowska-Jura, A. Horvath, A. Koronkiewicz-Wiórek, N. Dobrzycka, M. Nehring-Gugulska, M. Bednarska, M. Żukowska-Rubik, M. Gawrońska, B. Królak-Olejnik, A. Szlagatys-Sidorkiewicz, J. Mazela, M. K. Borszewska-Kornacka, Żywienie noworodków i niemowląt w sytuacjach kryzysowych – komentarz polskiej Grupy Ekspertów do wybranych Wytycznych operacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych, Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19, 433-443, https://www.standardy.pl/artykuly/id/1874

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Mleko dla juniora. Aspekty nie tylko prawne. cz.3, Kwartalnik Laktacyjny 2021, nr 4

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Nowe przepisy dotyczące marketingu mleka modyfikowanego, Kwartalnik Laktacyjny 2021, nr 1 

   

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Kodeks WHO a prawo polskie. Wybrane kwestie w związku z prawną analizą wyników „Raportu z badania zgodności marketingu produktów dla niemowląt i małych dzieci w Polsce z Międzynarodowym Kodeksem Produktów Zastępujących Mleko Kobiece i kolejnymi rezolucjami WHA”, Kwartalnik Laktacyjny 2020, nr 1

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Reklama i promocja mleka modyfikowanego nr 1, Kwartalnik Laktacyjny 2018, nr 4

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Deficyty obowiązującej w prawie polskim regulacji w zakresie reklamy i innych technik marketingowych dotyczących produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Zarys problematyki, [w:] J. Frąckowiak (red.), Przegląd Prawa i Administracji, tom CXII, Wrocław 2018, https://wuwr.pl/ppa/article/view/7690

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Reklama mleka modyfikowanego i innych produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią w prawie polskim. Krótki przewodnik, Kwartalnik Laktacyjny 2017, nr 4

 • A. Koronkiewicz–Wiórek, Reklama mleka modyfikowanego i innych produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią w prawie polskim, październik 2017, http://prawo.fpkp.pl/ – opracowanie na stronę internetową Fundacji Promocji Karmienia Piersią dotyczące reklamy mleka modyfikowanego w prawie polskim

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, [w:] A. Wesołowska, A. Aleksandrowicz, B. Baranowska (red.), Raport z badania zgodności marketingu produktów dla niemowląt i małych dzieci w Polsce z Międzynarodowym Kodeksem Produktów Zastępujących Mleko Kobiece i kolejnymi rezolucjami WHA, Warszawa 2019, ISBN 978-83-7637-482-6


2. Publikacje dotyczące praw kobiet w ciąży i karmiących piersią

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, A. Aleksandrowicz, Karmienie piersią w szpitalu – cz.2, Kwartalnik Laktacyjny 2019, nr 4

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, A. Aleksandrowicz, Karmienie piersią w szpitalu – cz.1, Kwartalnik Laktacyjny 2019, nr 3

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Prawo kobiet w ciąży do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, Kwartalnik Laktacyjny 2019, nr 2

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Nieodpłatna pomoc prawna po zmianach, Kwartalnik Laktacyjny 2019, nr 1

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Nieodpłatna pomoc prawna, Kwartalnik Laktacyjny 2018, nr 3

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Pobyt w szpitalu matki karmiącej piersią z hospitalizowanym dzieckiem lub dziecka karmionego piersią z hospitalizowaną matką – aspekty prawne, Kwartalnik Laktacyjny 2018, nr 2

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Ochrona kobiet karmiących piersią w przepisach prawa pracy, Kwartalnik Laktacyjny 2018, nr 1

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Karmienie piersią w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych PRL – przepisy prawne i zalecenia służby zdrowia, czerwiec 2018, http://cbmedukacja.pl/

3. Inne publikacje związane z karmieniem piersią:

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Mleko dla juniora. Aspekty nie tylko prawne. cz.2, Kwartalnik Laktacyjny 2021, nr 3

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Mleko dla juniora. Aspekty nie tylko prawne. cz.1, Kwartalnik Laktacyjny 2021, nr 2

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Promotorki karmienia piersią – cz. 2. Wywiad z Hafiją, Kwartalnik Laktacyjny 2021, nr 1

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Promotorki karmienia piersiąCo warto wiedzieć o PKP?, Kwartalnik Laktacyjny 2020, nr 4II. POZOSTAŁE PUBLIKACJE: PUBLIKACJE NAUKOWE Z ZAKRESU PRAWA HANDLOWEGO, CYWILNEGO, TURYSTYCZNEGO I INNE

1. Artykuły:

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Ewolucja stanowiska polskiej doktryny i orzecznictwa w kwestii odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę w postaci zmarnowanego urlopu do roku 2016, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018,  https://ruj.uj.edu.pl/

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, Zmarnowany urlop w praktyce – kilka uwag na tle orzecznictwa sądów wrocławskich, Rejent 2009, nr 6

 • A. Koronkiewicz, Kultura prawna katolicyzmu jako kultura życia – Kościół katolicki a prawo karne. Wybrane zagadnienia, [w:] B. Banaszak (red.), Przegląd Prawa i Administracji, tom LXXVII, Wrocław 2008

 • A. Koronkiewicz, O podmiotowości cywilnoprawnej spółki cichej uwag kilka, [w:] E. Gniewek (red.), Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo CCCIV, Wrocław 2008

 • A. Koronkiewicz, Przypadek źródłem solidarności? Aspekt teoretyczny i praktyczny zobowiązania in solidum, Przegląd Sądowy 2008, nr 1

 • A. Koronkiewicz, Umowa komisu – relikt prawa kupieckiego?, Edukacja Prawnicza 2007, nr 10

 • A. Koronkiewicz, Kontrowersje wokół handlu nieruchomościami – aspekt podatkowy, Rejent 2007 nr 9

 • A. Koronkiewicz, Czy osoba fizyczna może udzielić prokury?, Rejent 2007, nr 7 – 8

 • A. Koronkiewicz, Spółka cicha w praktyce, Prawo spółek 2007, nr 7 – 8

 • A. Koronkiewicz, Spółka cicha na tle prawa i doktryny, Przegląd Prawa Handlowego 2007, nr 5

 • A. Koronkiewicz, Reaktywacja prawna spółki cichej, Radca Prawny 2007, nr 3

 • A. Koronkiewicz, O spółce cichej wcale nie tak cicho, Edukacja Prawnicza 2007, nr 3

 • A. Koronkiewicz, Spółka cicha jako umowa sui generis, Rejent 2007, nr 1

2. Podręczniki:

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, [w:] J. Jacyszyn (red.), Spółki handlowe. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016, wyd. 4

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, [w:] J. Jacyszyn (red.), Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2012, wyd. 3

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, [w:] J. Jacyszyn (red.), Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2010, wyd. 2

 • A. Koronkiewicz-Wiórek, [w:] J. Jacyszyn (red.), Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2010, wyd. 1

 • A. Koronkiewicz, [w:] J. Jacyszyn (red.), Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2008, wyd. 1

 • A. Koronkiewicz, Prawo spółek handlowych. Tablice. Schematy, Warszawa 20083. Rozprawa doktorska: